Istorija

Delovanje Odeljenja specijalne policije na području Okruga Valjevo 1942–1944.

Dimitrije Rajković (2006), Beograd, 2. razred, Deseta beogradska gimnazija, Beograd

Mentor:
Zorić Vukašin, Univerzitet u Beogradu (Filozofski fakultet)

Cilj ovog rada je bio da istraži delovanje Odeljenja specijalne policije na području Valjeva tokom Drugog svetskog rata, kroz pregled akcija koje je ona vršila i kroz analizu odnosa sa drugim organima okupacionih vlasti. Istraživanje je zasnovano na neobjavljenoj arhivskoj građi iz Istorijskog arhiva Beograda. Pregled izvršenih akcija podrazumeva opis policijskih istraga i hapšenja, kao i ocenjivanje njihovog značenja i uspešnosti. U radu je, takođe, pretresena tema sudbina lica uhapšenih od strane Odeljenja specijalne policije. Istraživanje je pokazalo da je Odeljenje specijalne policije u tri navrata slalo činovnike u Valjevo. Utvrđeno je i da su izvršene dve veće akcije protiv komunističke delatnosti koje su bile ocenjene kao uspešne. Što se tiče uhapšenih lica, ona bi bila poslata u logor ili streljana ako bi za njih bilo dokazano da su komunisti. Pokazano je da su lokalne vlasti bile u potpunosti podređene činovnicima koje bi poslalo Odeljenje specijalne policije, što je dovodilo do njihovog međusobnog konflikta. Sa druge strane, saradnja tih činovnika sa nemačkim snagama je bila bez konflikta.


Tranzicija i privatizacija u Srbiji – primer brodogradilišta „Dunav“ iz Bezdana

Rastko Arsenijević (2005), Beograd, 4. razred, Prva beogradska gimnazija, Beograd

Mentor:
Zorić Vukašin, Univerzitet u Beogradu (Filozofski fakultet)

U ovom radu, predmet istraživanja je primer procesa tranzicije i privatizacije na prostoru Srbije nakon raspada Jugoslavije – brodogradilište „Dunav“ iz Bezdana. Ono je kroz tranziciju i privatizaciju prolazilo od 1989. godine, do 2010. godine kada je zvanično prestalo sa radom. Značajan prostor u istraživanju posvećen je razlozima za pokretanje privatizacije i njenim direktnim uticajem na ekonomsko stanje preduzeća. Rad se bavi i analizom zakonske regulative i njihovim realnim uticajem na terenu. Deo rada bavi se pregledom unutrašnje organizacije i pravilnika u preduzeću „Dunav“. Za potrebe rada korišćena je arhivska građa iz Istorijskog arhiva Sombor.


Preduzeće za prikazivanje filmova u Pančevu (1950-1958): Funkcionisanje i uticaji kulturne politike

Mina Stojanović (2005), Pančevo, 3. razred, Gimnazija “Uroš Predić”, Pančevo

Mentor:
Zorić Vukašin, Univerzitet u Beogradu (Filozofski fakultet)

Predmet istraživanja ovog rada je Preduzeće za prikazivanje filmova u Pančevu u periodu od 1950. godine kada u spoljnoj politici, koja je sa sobom povukla kulturnu politiku Jugoslavije, dolazi do preusmeravanja ka SAD i državama zapadnog bloka, do 1958. godine. Cilj i tema ovog istraživanja je analiza rada Preduzeća za prikazivanje filmova sa fokusom na to koliko je i na koji način na njega uticala kulturna politika države koja je u odabranom periodu bila pod različitim uticajima i koristila je film kao jedno od najvažnijih sredstava propagande, ali i utvrđivanje značaja samog Preduzeća za grad Pančevo i njegove građane. Za potrebe ovog istraživanja korišćena je građa iz fonda Preduzeće za prikazivanje filmova koji se nalazi u Istorijskom arhivu Pančeva. Istraživanjem je utvrđeno da se poslovanje Preduzeća u značajnoj meri poklapalo sa merama i trendovima kulturne politike vlasti tog perioda, delom i zbog blizine Beograda odakle je ona i poticala.


Studentsko-radničke demonstracije 1939. godine i njihova pedesetogodišnjica: kultura sećanja

Sofia Lazić (2005), Beograd, 3. razred, Osma beogradska gimnazija, Beograd

Mentor:
Zorić Vukašin, Univerzitet u Beogradu (Filozofski fakultet)

Cilj istraživanja je analiza sećanja na studentsko-radničke demonstracije održanim 14.12.1939. godine pedeset godina kasnije, sa akcentom na polemiku koja je na proslavi pedesetogodišnjice nastala, a koja se tiče pitanja organizovanja demonstracija, koje su bile nasilno suzbijene. Osamdesetih godina, komunistička vlast je koristila sećanje na demonstracije kao jedno od mesta sećanja sopstvenog režima i imenovala je ustanove po njihovim učesnicima. U dnevnoj štampi odavala se počast stradalima i postavljane su spomen ploče. Istraživanje se posebno na fokusira na sam tok Okruglog stola organizovanog na pedesetogodišnjicu i ulogu sećanja na demonstracije u poznoj komunističkoj Jugoslaviji. U svrhe istraživanja korišćen je fond Centra za marksizam Univerziteta u Beogradu (2677) i fond Gradskog komiteta SKS (541) iz Arhiva Beograda.


Organizacija i struktura Omladinskih radnih brigada u sklopu Omladinskih radnih akcija na teritoriji Leskovačkog sreza (1952–1964)

Marko Perunović (2004), Leskovac, 4. razred, Ekonomska škola “Đuka Dinić”, Leskovac

Mentor:
Hofman Ivan, Arhiv Jugoslavije

Rad ima za cilj da pokaže organizacionu strukturu Omladinskih radnih brigada kao i njihov svakodnevni život prilikom realizacije Omladinskih radnih akcija na teritoriji Leskovačkog sreza od 1952. do 1964. god. Istraživanje se oslanja na neobjavljenu arhivsku građu nastalu u periodu realizacije ORA na teritoriji Leskovačkog sreza u datom periodu. Cilj rada bilo je prikazivanje infrastrukturnog značaja ORA, ali i pod kolikim su i kakvim ideološkim uticajem bile ORB, na koji način se realizovala njihova organizacija, sa kakvim su motivima brigadiri dolazili u njih i sa kakvim aktivnostima su se na njima susretali. Istraživanje se bavi i društvenim životom omladine koja je uzimala učešće na radnim akcijama.


Perspektiva savremenika na kolonizaciju u Lovćencu posle Drugog svetskog rata

Vojin Kovačević (2006), Kanjiža, 2. razred, Tehnička škola “Ivan Sarić”, Kanjiža

Mentor:
Zorić Vukašin, Univerzitet u Beogradu (Filozofski fakultet)

Lovćenački kolonisti su karakterističan primer menjanja nacionalne strukture u Vojvodini u periodu nakon Drugog svetskog rata, kada su nove vlasti preselile veći broj ljudi u potpuno drugačiju sredinu. Polazeći od neobjavljene arhivske građefonda 267 Narodnog odbora oštine Lovćenac i fonda Saveza socijalističke omladine Jugoslavije Arhiva Jugoslavije, pokušana je rekonstrukcija onoga kako su kolonisti iz brdskih i planinskih krajeva videli oblast koju su kolonizovali (1945-1948). Takođe je i pokušano da se predoče društvene pojave po kolonizaciji poput kolonističkog socijalnog mehura kao i odnosi sa domicilnim stanovništvom, prvenstveno Mađarima koji su prvi put stupili u kontakt sa crnogorskim življem.


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux