Program XXI konferencije „Korak u nauku“


Subota, 10. 12. 2022. / pretpremijera (samo za učesnike konferencije)

12:00-13:00 Šta (ni)je konferencija?

13:00-15:00 Paralelne probne sesije


Četvrtak, 15. 12. 2022. / otvaranje konferencije

14:00-15:00 Otvaranje konferencije

Na otvaranju će govoriti Aleksandar „Bebek” Petrović, geograf, i Vladimir Pecikoza, arheolog, dugogodišnji saradnici ISP i istraživači koji su učestvovali u otkrivanju Dvorane istraživača u Petničkoj pećini

16:00-18:00 Sesija 1

 • Ispitivanje dejstva proteina izolovanih iz sluzi puža Cornu Aspersum i ampicilina na Klebsiella pneumoniae; Vladana Jakovljević; Biomedicina (5 min)
 • Voltametrijsko određivanje hloramfenikola elektrodom od staklastog ugljenika modifikovanom nanočesticama bakar-volframata i molekulski obeleženim polipirolom; Anđelija Jovanović; Hemija (5 min)
 • Pronalaženje podtipova adenokarcinoma pluća klasterizacijom podataka o aktivnosti proteina; Irina Trivić; Fizika (5 min)
 • Počelice u modi srednjeg veka – Uporedna analiza počelica sa nekropola u Podunavlju i fresaka iz srpskih srednjovekovnih manastira; Rastko Marković, Đorđe Petrović; Arheologija (5 min)
 • Ispitivanje uticaja srebrnih nanočestica na plaktonske bakterije i biofilmove Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija; Lena Stanković; Biomedicina (5 min)
 • Operacije Kaprekarovog tipa na trocifrenim brojevima; Milica Jovičić; Matematika (3 min)
 • Metabolička aktivnost bakterije Staphylococcus epidermidis pod dejstvom epinefrina i metabolička interakcija sa izabranim sojevima mikrobiote kože; Lena Vračević; Biologija (3 min)
 • GIS analiza solarnog potencijala opštine Bujanovac; Vuk Bulatović; Geografija (7 min)
 • Određivanje parametara egzoplanete pomoću krive sjaja i krive radijalnih brzina; Filip Mitić; Astronomija (5 min)
 • Biostratigrafska i paleoekološka rekonstrukcija miocenskih sedimenata Višnjice; Milica Lazić; Geonauke (5 min)

19:00-20:00 Sesija 2

 • Generisanje neograničeno dugih klavirskih melodija različitih žanrova upotrebom kreiranih stohastičnih algoritama; Maja Milović; Računarstvo (5 min)
 • Izrada 3D modela hidroizohipsi i karte ranjivosti podzemnih voda okoline Petnice; Jovana Lončar; Geonauke (5 min)
 • Imobilizacija α-amilaze na magnetne nanočestice kobalta presvučene polianilinom; Jana Velimirović; Hemija (3 min)
 • Ponašanja osoba u procesu atribucije na osnovu tipa self-construal-a; Selena Vučićević, Mina Stanković, Jovana Mihajlovski; Psihologija (7 min)
 • Trofička struktura zooplantkona Petničkog jezera; Maša Nastić, Mirko Dimitrijević; Biologija (3 min)


Petak, 16. 12. 2022.

16:00-18:00 Sesija 3

 • Prilog diverzitetu silikatnih algi priobalja Bara; Aleksa Knežević; Biologija (5 min)
 • Metode za imputaciju nedostajućih podataka u statističkim testovima; Mihajlo Markov, Sanja Kojić; Matematika (7 min)
 • Određivanje habitabilne zone Galaksije; Ksenija Bubanja, Dunja Martinov; Astronomija (3 min)
 • PANI/TiO2 nanokompozit: sinteza i primena u fotokatalitičkoj degradaciji organskih boja; Valerija Ćirić; Hemija (3 min)
 • „Kada ti plamen izgori”: Školski sindrom sagorevanja kod srednjoškolaca – njihov doživljaj, faktori rizika i strategije suočavanja; Nevena Jovčić; Psihologija (5 min)
 • Neolitski put soli na centralnom Balkanu – tipološka analiza keramičkih posuda tipa briquetage sa lokaliteta vinčanske kulture; Ognjen Gavranić; Arheologija (7 min)
 • Simulacija Boze-Ajnštajnovog kondenzata; Sanja Krndija; Fizika (5 min)
 • Petrološke karakteristike magmatskih i metamorfnih stena Brajkovačkog kompleksa; Rastko Glišić; Geonauke (5 min)
 • Uticaj apigenina izolovanog iz probiotika na ćelije adenokarcinoma pluća i određivanje antibakterijskog uticaja apigenina na Staphylococcus aureus; Ivan Radojević; Biomedicina (5 min)

19:00-20:00 Sesija 4

 • Dizajn tim Oko bikovo: font inspirisan Petničkom crkvom; Mihajlo Nikolić, Biljana Ćuić, Marko Dejković, Krasa Radić, Petar Olujić
 • Dizajn tim Mamanila: font inspirisan Petničkom pećinom; Aleksa Tomić, Danka Živkov, Emilija Vakaresko, Iva Pantić, Lana Matijaš
 • Dizajn tim Prolomrose: font inspirisan Petničkim jezerom; Nina Šćepanović, Dunja Milanović, Nina Stakić, Bratislav Stojković, i Sofija Đurđević
 • Dizajn tim Kastor Kvifem: font inspirisan “blejom” u Petnici; Kristina Miloradović, Veselj Saliji, FIlip Zavišić, Iva Milutinović, Marina Ivanović, Ema Dželebdžić

Subota, 17. 12. 2022.

10:00-12:00 Sesija 5

 • Karakteristike neotektonskih struktura u široj okolini Lelićkog karsta; Jovana Radosavljević, Petar Stanić; Geonauke (7 min)
 • Uticaj transfera mase na tesno dvojne sisteme masivnih zvezda; Anastasija Pavlović, Jana Mitrović; Astronomija (5 min)
 • Sinteza kompozita Ni(0) i poli(2-akrilamido-2-metil-1-propansulfonske kiseline) i ispitivanje katalitičkog dejstva na redukciju 4-nitroanilina; Vukašin Lalović; Hemija (3 min)
 • Optimizacija metode izolovanja ovomukoida i ispitivanje njegovog inhibitornog dejstva nad tripsinom nakon modifikacije benzilom; Minja Nikolić; Biomedicina (5 min)
 • Pojednostavljeni model elektrodistribucione mreže Francuske; Marko Kolundžija; Fizika (5 min)
 • Ispitivanje bioherbicidnih svojstava ekstrakta soje Glycine max na obični štir Amaranthus retroflexus; Sara Stojkov; Biologija (5 min)
 • Sličan sličnom veruje: Socioekonomski status kao prediktor poverenja zasnovanog na govoru; Rade Milaković, Katarina Jauković; Psihologija (7 min)
 • Analiza kostiju pećinskog medveda (Ursus spelaus) sa lokaliteta Petnička pećina; Milica Stanković, Dušan Martinov; Arheologija (3 min)
 • Ispitivanje citotoksičnosti novosintetisanih derivata kurkumina i kvercetina; Anđela Stojičić; Hemija (3 min)

12:30-14:30 Sesija 6

 • Analiza životinjskih kostiju iz kasnoantičke vile sa lokaliteta Rajkovački ključ u Nepričavi; Anja Radosavljević, Dunja Mitrović; Arheologija (3 min)
 • Efekat ekstrakta Bauhinia variegata na ćelijskoj liniji hepatoblastoma (HepG2) tretiranoj aspartamom i sorbinskom kiselinom; Anja Babić; Biologija (5 min)
 • Uticaj kiše na zagađenost vode Borske reke; Sofija Rodić; Geonauke (5 min)
 • Prečišćavanje otpadne vode zagađene tekstilnim bojama korišćenjem slobodne i imobilizovane lakaze; Jana Miloradović; Hemija (5 min)
 • Možda ipak nisu toliko bolji od mene: Ispitivanje veze između sindroma uljeza i atribuiranja ličnog i tuđeg uspeha; Ana Stojković, Igor Kaurin; Psihologija (3 min)
 • Antitumorska i antioksidativna svojstva ekstrakta lišaja Parmeliopsis hyperopta na ćelijskoj liniji humanog neuroblastoma(SH-SY5Y); Simona Đorović; Biologija (3 min)
 • Geoturistička valorizacija Sremčice; Minja Ćirić; Geografija (5 min)
 • Ispitivanje stabilnosti trojnih sistema numeričkom integracijom; Andrea Milošević; Astronomija (5 min)
 • Analiza magnetnih tubularnih struktura u eksternom homogenom magnetnom polju; Mihajlo Srećković; Fizika (7 min)

17:30-19:30 Sesija 7

 • Analiza metoda genetskog algoritma u izvođenju formule funkcije sa zadatog grafika; Dušan Korizma; Računarstvo (5 min)
 • Ispitivanje inhibitornog dejstva polifenola na protein-protein interakcije interleukina-33 sa svojim receptorom metodom molekulskog dokinga; Helena Marčetić; Biomedicina (5 min)
 • Korišćenje LSTM neuronske mreže za prepoznavanje varanja prilikom ciljanja u video igri CS:GO; Miša Stefanović; Računarstvo (5 min)
 • Uticaj samostalnog tempa izrade zadataka na cenu promene; Tijana Petrović; Psihologija (5 min)
 • Uticaj mikroplastike na kvalitet vode Petničkog jezera; Mina Radivojević; Geonauke (3 min)
 • Utvrđivanje kvaliteta zemljišta korišćenjem mikroartropoda kao bioindikatora; Andjela Golubović, Julijana Lazić; Biologija (7 min)
 • Ispitivanje antimikrobnog dejstva i otpuštanja natrijum benzoata i kalijum sorbata iz filmova sintetisanih na bazi alginata i hitozana; Sofija Gerić; Hemija (3 min)
 • O nekim iterativnim procesima elementarne geometrije; Aleksa Džuklevski, Veljko Toljić; Matematika (7 min)
 • Narodna osnovna jevrejska škola u Novom Sadu (1918–1941); Iva Rodić; Istorija (5 min)
 • Poređenje tačnosti metoda random forest i hibridne neuronske mreže na klasifikaciju teksta u tipove ličnosti po Keirsey modelu; Marko Milenković; Računarstvo (5 min)
 • Efekat huminske kiseline na toksičnost aspartama na modelu Daphnia magna; Milica Jevremović; Biologija (3 min)

19:30-20:30 Zatvaranje konferencije

Polaznici IS Petnica sa programa računarstva i elektronike učestvovali su ove godine na 15. konferenciji studentskih i srednjoškolskih radova IEESTEC koju organizuje Elektronski fakultet u Nišu pod pokroviteljstvom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Program računarstva sa četiri rada predstavljali su Maja Milović, Miša Stefanović, Dušan Korizma i Marko Milenković. Program elektronike predstavio je jedan zajednički rad Jovane Janjatović, Mihajla Ninkova i Koste Jovanović. Rad Maje Milović nagrađen je drugom nagradom po oceni stručne komisije i prvom nagradom po glasovima autora radova, a rad sa elektronike nagrađen prvom nagradom u kategoriji najbolji srednjoškolski STEM projekat i drugom nagradom po glasovima autora radova na konferenciji.

Tokom zatvaranja Konferencije, Miloš Marjanović ispred Elektronskog fakulteta u Nišu i organizacionog odbora IEEESTEC konferencije reći će nam nešto više o IEEESTEC konferenciji, a moderatori zatvaranja biće Ognjen Milićević i Stevan Golubović sa programa eleketronike i Igor Šikuljak sa programa računarstva.

Sve aktivnosti možete pratiti preko platforme Zoom na ovom linku.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux