Elektronika

Istraživanje haosa u Čua oscilatoru

Jovana Janjatović (2005), Šabac, Šabačka gimnazija, Šabac

Mentor:
Golubović Stevan, Instrumenta Lab

Haos predstavlja neuređenu ili nepravilnu promenu stanja nekog sistema. Haos koji se javlja u električnim kolima svrstava se u deterministički haos. Deterministički haos se javlja u sistemima koji su matematički određeni. U ovom radu je analizirana pojava haosa u Čua oscilatoru, najjednostavnijem električnom kolu koje zadovoljava uslove dovoljne za pobudu haotičnog ponašanja. Cilj ovog rada jeste dokazivanje haotičnog ponašanja kvalitativnim, kvantitativnim i eksperimentalnim pokazateljima determinističkog haosa. Objašnjeno je od čega se sastoji ovo kolo i kako se matematički postavljaju i analiziraju jednačine stanja kola. Kako je jedan od kriterijuma za definisanje haotičnog stanja u kolu to da dimenzija njegovog atraktora koji se posmatra na osciloskopu bude fraktalna, u radu je objašnjeno i na koji način tumačimo podatke dobijene na osciloskopu i kroz koje faze prolazi sistem pre nego što uđe u haotičan režim. U radu se analiziraju i različiti načini realizacije nelinearnog elementa – Čua diode. Kako bi se praktično ispitalo haotično ponašanje u Čua oscilatoru napravljeno je više štampanih ploča na kojima je analizirano ponašanje kola i snimljeni dijagrami uz pomoć osciloskopa. Kako haotična električna kola, poput ovog, primenu mogu pronaći u različitim naukama (fizika, biologija, ekonomija, matematika, medicina…) ovaj rad ima za cilj i da podstakne neka dalja, interdisciplinarna istraživanja koja se nadovezuju na ovu temu.


Automatska regulacija SEPIC pretvarača

Luka Đorđević (2005), Beograd, 4. razred, Elektrotehnička škola “Nikola Tesla”, Beograd

Mentor:
Golubović Stevan, Instrumenta Lab

Jednosmerni pretvarači su već nekoliko decenija bitan deo svakodnevnog života, imaju svoje primene u svim vrstama elektronskih uređaja od računara i punjača za baterije, do 3D štampača i solarnih elektrana. Ovaj rad se bavi kolom za automatsku regulaciju izlaznog napona jednosmernih pretvarača koji je namenjen za promenljiva laboratorijska napajanja i za napajanja sa velikim spektrom ulaznih napona. Specifično, korišćen je pretvarač SEPIC topologije, ali je regulaciona povratna sprega kompatabilna i sa ostalim topologijama jednosmernih pretvarača čiji se izlazni napon kontroliše impulsno-širinskom modulacijom (PWM). Cilj rada je olakšano upravljanje prekidačkim napajanjem uz pomoć proste analogne povratne sprege koja efektivno linearizuje inače veoma kompleksnu i nelinearnu prenosnu karakteristiku pretvarača i automatski reguliše izlazni napon u slučaju promene ulaznog. Time što se sve osim odabira vrednosti izlaznog napona izvodi uz pomoć osnovnih elektronskih komponenata omogućavamo korišćenje jeftinijeg i slabijeg mikrokontrolera za kontrolu napajanja jer ga ne opterećujemo upravljanjem i regulacijom. U radu je obrađen uticaj ključnih komponenata u kolu na funkcionisanje napajanja i kako ih treba izabrati. Uz simulacije, kolo je i praktično realizovano na test pločama radi provere funkcionalnosti i laboratorijskog testiranja. Ovaj rad je prvi korak u realizaciji kompleta osnovne laboratorijske opreme za elektroniku, ali može da ima i druge primene.


Pojačavač u klasi AB sa tonskom kontrolom

grupni projekat seminara Elektronike

Mentor:
Ćosić Viktor, Custom Electronics d.o.o.

Tokom letnjeg seminara elektronike u petnici realizovan je grupni projekat seminara – Audio pojačavač u klasi AB sa tonskom kontrolom. Cilj projekta bila je izgradnja audio pojačala koje je uporedivo sa komercijalno dostupnim pojačalima visokog kvaliteta i snage i prolazak polaznika kroz sve faze dizajna i proizvodnje jednog uređaja. Kao projekat odabran je pojačavač zato što lepo reprezentuje sve komponente i blokove koje su osnova većine elektronskih uređaja.
Pojačalo koje je napravljeno se sastoji iz dva napajanja (+/-15 V i +/- 40 V), tonske kontrole (EQ), dva kanala pojačavača u klasi AB (200 W) i VU metra (indikator jačine zvuka). Za potrebe projekta dizajnirane su šeme, štampane ploče, a nakon toga proizvedene štampane ploče u Petnici, u hemijskoj laboratoriji. Sve vrednosti komponenata su ponovo merene kako bi se izabrale komponente koje najmanje odstupaju od nominalne karakteristike, a gde je bilo potrebno komponente su i uparivane po karakteristika uz pomoć curve tracer-a. Nakon izrade pojačala, merene su njegove karakteristike u gluvoj sobi kako bi se snimile karakteristike pojačavača i video uticaj tonske kontrole na odziv. Na kraju seminara napravljena je žurka uz pomoć grupnog projekta.


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux