Geonauke

Biostratigrafska i paleoekološka rekonstrukcija miocenskih sedimenata Višnjice

Milica Lazić (2004), Beograd, 3. razred, Zemunska gimnazija

Mentori:
Ninić Anastasia, inženjer geologije, Rudarsko – geološki fakultet

Paleontološkom metodom je na osnovu determinacije fosilnih ostataka bliže određena starost sloja i izdvojene su karakteristike okoline Višnjice u periodu srednjeg miocena. U srednjomiocenskim sedimentima krečnjaka i gline nađeni su fosili mikro i makro veličine (do 2mm). Prilikom istraživanja nađeno je ukupno 32 vrste foraminifera i gastropoda. Foraminifere ovog lokaliteta najčešće pripadaju stenskim slojevima iz perioda Panona i Sarmata. Gastropode su nađene u starijim slojevima kao što su donji miocen (pre 23.03-15.97 miliona godina) i početak srednjeg miocena (pre 15.97-13.82 miliona godina). Identifikacijom vrsta uz pomoć drugih radova, izveden je zaključak da su ovi organizmi živeli u Centralnom Paratetisu, moru koje se nalazilo između istočnih Alpa, Karpata, na prostoru Austrije, Moldavije i Panonskog basena. Staništa vrsta, koje su se prilagodile uslovima tropske klime, bila su plitke i tople morske sredine.

Izrada 3D modela hidroizohipsi i karte ranjivosti podzemnih voda okoline Petnice

Jovana Lončar (2003), Beograd, 4. razred, Deseta gimnazija “Mihajlo Pupin”

Mentori:
prof. dr Vladimir Živanović, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, departman za hidrogeologiju; Maša Vulović, studentkinja osnovnih studija Univerziteta u Beogradu Rudarsko-geološkog fakulteta

Zagađenje podzemnih voda se javlja kao sastavni deo velikog problema u očuvanju i zaštiti životne sredine. S obzirom da su podzemne vode zastupljene sa više od 80% u ukupnom vodosnabdevanju industrije i stanovništva, potrebno ih je na adekvatan način zaštititi od potencijalnih zagađenja. Karte ranjivosti podzemnih voda predstavljaju karte koje pokazuju sposobnost prirodne sredine da zaštiti podzemne vode, pre svega njihov kvalitet. Podaci o karakteristikama podzemnih voda dobijaju se izradom i proučavanjem karata hidroizohipsi, to jest linija koje spajaju tačke jednakih nivoa podzemnih voda. Na osnovu karte hidroizohipsi moguće je odrediti pravac i smer kretanja izdanskih voda, njihov odnos sa reljefom terena, karakter uzajamne veze izdanskih i površinskih voda i dr. Cilj istraživanja bio je izrada karte hidroizohipsi i karte ranjivosti za podzemne vode okoline Petnice. Na terenu je nivomerom izmerena dubina do nivoa podzemnih voda na 17 vodnih objekata. GPS-om su određene koordinate i kote terena na lokacijama bunara. Metodom interpolacije izračunate su tačke sa istim vrednostima nivoa podzemnih voda, nakon čega je u programu za 3D modelovanje Surfer izrađen 3D model podzemnih voda. Na osnovu izrađene karte hidroizohipsi određen je pravac i smer kretanja podzemnih voda okoline Petnice kao i njihov uzajamni odnos sa rekom Banjom. Ranjivost podzemnih voda određena je GOD metodom. Na osnovu dobijene karte ranjivosti izdvojena su najranjivija područja na terenu, na kojima bi se trebala obratiti posebna pažnja na antropogeni uticaj, kako bi se smanjila mogućnost zagađenja podzemnih voda.

Karakteristike neotektonskih struktura u široj okolini Lelićkog karsta

Jovana Radosavljević (2003), Paraćin, 4. razred, Gimnazija, Paraćin

Mentori:
Ninić Anastasia, inženjer geologije, Rudarsko – geološki fakultet

Procesi u geološki mlađim periodama, koji traju još uvek i aktivno utiču na formiranje i morfologiju reljefa nazivaju se neotektonskim procesima. Jedna od posledica oslobađanja stresa i energije prilikom ovih procesa jeste i seizmička aktivnost koja se manifestuje u vidu potresa – zemljotresa. S obzirom da ovi procesi u velikoj meri utiču na formiranje i izgled savremenog reljefa, oni se mogu analizirati primenom geomorfoloških parametara i daljinske detekcije. Cilj istraživanja bio je određivanje karakteristika neotektonske aktivnosti u široj okolini Lelićkog karsta, primenom parametara energije reljefa i analize satelitskog snimka, a podaci o skorašnjoj seizmičkoj aktivnosti uzeti su sa browsera Iris earthquake. Na osnovu prikupljenih podataka izrađena je karta prvog trenda energije reljefa, rozete i pretpostavljeni su pravci pružanja raseda. Rezultati ukazuju na područja povećane erozije (relativnog izdizanja), akumulacije (relativnog spuštanja terena), prevojnih područja, izraženog pravca pružanja pretpostavljenih raseda kao i veze između neotektonske aktivnosti i heterogenih geoloških terena. Karta energije reljefa ukazuje na povećanu eroziju u jugozapadnom delu istražnog područja, gde je i broj pretpostavljenih raseda veći u odnosu na severoistočni deo istražnog područja, gde je izražena akumulacija. Centralni deo predstavlja prevojno područje. Najzastupljeniji pravac pružanja raseda je jugozapad-severoistok, na šta ukazuju rozete i karte sa pretpostavljenim rasedima. Daljim proučavanjem ovih procesa, mogu se pretpostaviti rasedi regionalnog značaja i ublažiti posledice (hazardi) koji nastaju prilikom oslobađanja energije.

Petrološke karakteristike magmatskih i metamorfnih stena Brajkovačkog kompleksa

Rastko Glišić (2005), Mladenovac, 3. razred, Gimnazija Mladenovac

Mentori:
Ninić Anastasia, inženjer geologije, Rudarsko – geološki fakultet

Istraživanje je izvršeno sa ciljem preciznije determinacije rasporeda i prisustva različitih litoloških jedinica kompleksa, i izrade nove geološke karte kompleksa. Brajkovački kompleks pretstavlja utisnuto telo granitoida i okolne kontaktno metamorfisane stene, lociran je na 6km JI od Lazarevca. Granitoid ovog kompleksa se eksploatiše na površinskom kopu, lociran na zapadnom obodu površinskog granitoida. Sam granitoid datira u gornjem oligocenu, utisnut je u sedimentne stene paleozojske starosti koje su pod intenzivnim termodinamičkim uslovima kontaktno metamorfisane u kornite, mikašiste i gnajseve, a dalje od kontakta u filite, škriljce i metapeščare. Uzorkovanje je izvršeno na 5 tačaka na terenu kompleksa, preparati su izrađeni prema standardnoj metodi. Petrološke karakteristike preparata su određene optičkim ispitivanjem u propuštenoj svetlosti. Škriljac sa Kamalja je identifikovan ka filit, nastao od laminiranog glinca pod termokontaktnim uticajem utisnutog magmatskog tela. Stena u sebi sadrži sericit/muskovit, kvarc i impregnisane oksi-hidrokside Fe. Granit sa Glogovca je sačinjen od plagioklasa, kvarca, biotita, hlorita i ortoklasa, determinisan je kao hloritisani granodiorit. Na osnovu rezultata dobijenih petrološkom analizom je izrađena preciznija geološka karta magmatskog kompleksa.

Uticaj kiše na zagađenost vode Borske reke

Sofija Rodić (2003), Stari Banovci, 4. razred, Gimnazija “Branko Radičević”

Mentori:
Aleksa Vizi, student master studija Univerziteta u Beogradu Hemijskog fakulteta

Cilj istraživanja je da se utvrdi uticaj padavina na zagađenost vode gornjeg toka Borske reke, poređenjem koncentracije sulfata i teških metala (bakra, kadmijuma, kobalta, nikla i cinka) pre i posle padanja kiše. Početkom jula 2022. godine, voda iz reke je uzorkovana nadomak sela Slatina sa 10 stajnih tačaka, a tom prilikom su prikupljeni i uzorci kišnice. Koncentracije analiziranih parametara dobijene su kolorimetrijskom metodom (sulfati) i metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije – AAS (teški metali). Obrađeni podaci ukazuju da padavine utiču na povećanje koncentracije cinka i sulfata u reci nakon kiše, kao posledica spiranja rečnih sedimenta sa obala reke. Zagađenje reke bakrom je konstantno, usled direktnog uticaja rudnika i topionice bakra. Kako je kadmijum zastupljen samo u uzorcima vode pre kiše, uzetih blizu sredine rečnog korita, pretpostavka je da ne dolazi do njegovog taloženja u rečnim sedimentima, zbog čega buduća istraživanja treba da budu bazirana na analizi i tumačenju sastava sedimenata.

Uticaj mikroplastike na kvalitet vode Petničkog jezera

Mina Radivojević (2003), Beograd, 4. razred, Geološka i hidrometeorološka škola ,,Milutin Milanković”

Mentori:
Maša Vulović, apsolvent na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu Aleksa Vizi, diplomirani hemičar, Hemijski fakultet

Istraživanje je izvedeno u avgustu 2022. godine na teritoriji grada Valjeva, uzorkovanjem vode iz Petničkog jezera. Od primarnog uzorka vode pravljena su još tri uzorka sa dodavanom veštački pravljenom mikroplastikom od polipropilena (plastične slamčice), polistirena (plastična čaša za jednokratnu upotrebu) i polivinil-hlorida (zavesa za kadu). Vršene su mikrobiološka i hemijska analiza. U okviru hemijske analize određivana je koncentracija kiseonika, biološka potrošnja kiseonika posle tri dana (BPK3) i hemijska potrošnja kiseonika izražena preko utroška kalijum-permanganata (HPK) prvog i trećeg dana. Mikrobiološka analiza zasnovana je na određivanju ukupnog broja mikroorganizama. Istraživanje je pokazalo da je postojanje mikroplastike drastično uticalo na povećanje broja mikroorganizama u uzorku sa polipropilenom i samim tim i na pad koncentracije kiseonika što nam dokazuje da ona stvara ogroman problem svojim postojanjem u životnoj sredini, a ima je gotovo svuda.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux