Geologija

Rekonstrukcija rudistnog spruda iz okoline Kosjerića

Damjan Dimitrov (2003)
učenik 4. razreda Desete gimnazije "Mihajlo Pupin", Beograd

Mentorstvo: 
Anastasia Ninić, student  4. godine, Rudarsko geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Departman za regionalnu geologiju

Istraživanje je sprovedeno u cilju rekonstrukcije fosilnog sprudnog kompleksa senonske starosti iz okoline Kosjerića. Sprudom su dominirali rudisti, izumrla grupa sesilnih školjki. Istražno područje nalazi se u Zapadnoj Srbiji oko 100km jugozapadno od Beograda i geotektonski  pripada zoni Unutrašnjih Dinarida. Istražena su tri lokaliteta sa sedimentima senonske starosti odakle su prikupljeni uzorci. Novootvoreni profil kod lokaliteta Gradine i lokalitet kod Crkve prvi put se pominju u ovom istraživanju. Rekonstrukcija je podrazumeva da se prostorno uoče različiti morfološki delovi spruda (padina spruda, sprudno jezgro i zasprudna sredina). Na osnovu pronađene fosilne asocijacije i tipa sedimena ustanovljeno je na kom delu spruda su formirane naslage pojedinih lokaliteta. Pored sastava faune, pri analizi fosilne asocijacije posebno se obraćalo pažnju na njenu autohtonost/ alohtonost. Autohtoni fosili su organizmi koji su se fosilizovali u položaju koji su zauzimali za vreme života a alohtoni fosili organizmi koji su se fosilizovali u nekoj drugoj sredini nakon smrti.  Na osnovu podataka sa istraženih lokaliteta, geološke karte i ranijih istraživanja rekonstruisan je sprud.  Na kamenolomu Suvo Vrelo  zastupljeni su sedimenti sprudnog jezgra. Sedimenti na lokalitetu Gradine i Crkva nastali su na padini spruda. Položaj obalske linije i basena utvrđen je posmatranjem geološke karte i pomoću podataka iz ranije izvedenih istraživanja. Na osnovu svih informacija urađena je paleogeografska karta sprudnog kompleksa. Sprud se formirao paralelno duž obale nekadašnjeg ostrva na relativno uskom šelfu, što je karakteristično i za ostale fosilne sprudove Unutrašnjih Dinarida.


Određivanje efikasnosti modifikovanih zeolita u uklanjanju toksičnih metala Borske reke

Lazar Krsmanović (2003)
učenik 3. razreda Geološke i hidrometeorološke škole "Milutin Milanković", Beograd

Mentorstvo: 
Aleksa Vizi, student osnovnih studija, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj istraživanja je bio da se odredi efikasnost modifikovanih zeolita u uklanjanju toksičnih metala Borske reke. Borska reka se nalazi u Zapadnoj Srbiji, u okolini Bora prisutna je visoka aktivnost rudarstva. Kako bi se povećala efikasnost zeolita, urađene su modifikacije u 3 verzije: sa 1M NaCl, sa 1M NaOH i sa 1M HCl. Ova modifikacija je trajala 4 sata pod konstantnim mešanjem i grejanjem. Rezultati analize toksičnih metala gvožđa, mangana, bakra, cinka i olova dobijeni su putem atomske apsorpcione spektrofotometrijske metode. U netretiranom uzorku utvrđeno je da koncentracije toksičnih metala odgovaraju V klasi površinskih voda, a da tretmanom su skoro sve koncentracije spuštene na I ili II klasu osim mangana zbog čega voda spada u III kategoriju.


Metamorfne promene stena ofiolitskog kompleksa na planini Jablanik

Marija Milošević (2003)
učenica 4. razreda Geološke i hidrometeorološke škole "Milutin Milanković", Beograd

Mentorstvo: 
Anastasia Ninić, student  4. godine, Rudarsko geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Departman za regionalnu geologiju

U okviru petrološke analize ofiolitskog kompleksa Jablanika proučavane su stene koje ulaze u njegov sastav, pri čemu je posebna pažnja posvećena ispitivanju uslova postanka dijabaza i spilita. Istraživanje je sprovedeno korišćenjem petrološke analize Analizom petroloških preparata dobijeni su podaci o mineralnom sastavu, strukturi i teksturi stena. Na osnovu tih rezultata izvedeni su zaključci o razlozima postojanja atipičnih minerala i istoriji postanka ofiolitskog kompleksa Jablanika. U njegov sastav od sedimentnih stena najviše ulaze rožnaci i krečnjaci, dok od magmatskih stena dominiraju dijabazi i spiliti. U uzorcima spilita i dijabaza pored njihovih karakterističnih minerala i porfirske i ofitske strukture, takođe su uočene i pojave odredjenih nekarakterističnih minerala poput hlorita, kalcita, kvarca i sferulita. Takodje je veoma neobično i postojanje klastične teksture. Poreklo atipičnih minerala definisano je kroz procese alteracije već postojećih minerala u prisustvu termokontaktnog metamorfizma. Uzrok pojave stena u vidu klasti objašnjen je preko otkidanja i lomljenja delova okeanske kore u toku njene obdukcije na kontinetalnu . Obdukcija je proces navlačenja okeanske kore na kontinentalnu koru. Nažalost razlozi postojanja kvarca i sferulita u spilitima nisu tačno definisani, već se zasnivaju samo na mogućim predpostavkama zbog dalje problematike u geohemijskoj analizi.


Izrada 3D modela hidroizohipsi podzemnih voda okoline Petnice

Milana Vujičić (2003)
učenica 4. razreda Gimnazije "Žarko Zrenjanin", Vrbas
Jovana Lončar (2003)
učenica 3. razreda Desete gimnazije "Mihajlo Pupin", Beograd

Mentorstvo:
Maša Vulović, studentkinja osnovnih studija Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Departman za hidrogeologiju

Kako bi se dobio uvid u karakteristike podzemnih voda (podaci o njihovim karakterističnim pravcima kretanja, nihov odnos sa reljefom terena i površinski  tokovima…), izrađuju se karte hidroizohipsi, to jest linija koje spajaju tačke jednakih nivoa podzemnih voda. Cilj ovog istraživanja bio je izrada karte hidroizohipsi, kao i prikaz njenog 3D modela, za podzemne vode okoline Petnice kao i određivanje karakteristika izdanskih voda. Istraživanje je izvedeno u avgustu 2021. godine. Na terenu je nivomerom izmerena dubina do nivoa podzemnih voda na 25 vodnih objekata. GPS aplikacijom određene su koordinate i kote terena na lokacijama bunara. Metodom interpolacije izračunate su tačke sa istim vrednostima nivoa podzemnih voda, nakon čega je u programu za 3D modelovanje Surfer izrađen 3D model podzemnih voda.  Na osnovu odrađene karte hidroizohipsi određen je pravac i smer kretanja podzemnih voda okoline Petnice kao i njihov uzajamni odnos sa rekom Banjom.


Značaj drenažnog sistema u zaštiti vode i zemljišta

Mina Radivojević (2003)
učenica 3. razreda Geološke i hidrometeorološke škole "Milutin Milanković", Beograd

Mentorstvo:
Maša Vulović, studentkinja osnovnih studija Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Departman za hidrogeologiju
Aleksa Vizi, student osnovnih studija, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Istraživanje je vršeno u maju i junu 2021. Godine na području gradova Gornji Milanovac I Jagodina. ICPOES metodom određene su koncentracije teških metala u procednim vodama sanitarnih deponija “Vujan” i “Gigoš” i u zemljištu sa nesanitarne deponije “Takovo”. Dobijeni rezultati ukazuju na veliko zagađenje životne sredine pod uticajem procednih voda deponija I neophodnost drenažnog sistema u sklopu svake deponije, kao i veliku razliku u koncentracijama istih analita u procednim vodama na različitim deponijama za koju postoji sumnja da je nastala usled neispravnosti drenažnog sistema na jednoj od deponija.


Rukovodioci programa: Eleonora Nikšić, Radisav Golubović

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux