Astronomija

Analiza O-C dijagrama višestrukih zvezdanih sistema u cilju klasifikacije orbitalnih parametara trećeg pratioca

Aleksija Milošević (2002)
učenica 4. razreda Prve beogradske gimnazije, Beograd
Vesna Milošević (2002)
učenica 4. razreda Četrnaeste beogradske gimnazije, Beograd

Mentorstvo: 
Atila Čeki, Astronomska opservatorija Beograd
Damnjan Milić, student osnovnih studija, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vinka Dakić, studentkinja osnovnih studija, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

U ovom radu odrađena je statistička analiza parametara koji definišu orbitu trećeg pratioca u eklipsno dvojnim sistemima. Analizirano je 256 sistema za koje se pretpostavlja da su trojni od kojih je za 84 sistema bilo premalo podataka ili promena perioda nije mogla da se opiše postojanjem trećeg pratioca. Utvrđeno je da su periodi dvojnih sistema koji imaju trećeg pratioca manji od tri dana i potvrđena je pretpostavka da su orbite trećih tela gotovo kružne tj. da im je ekscentričnost približna nuli. Za 105 sistema je pronađen podatak o masama dvojnih zvezda što je neophodno kako bi se izračunala masa trećeg pratioca. Sa tim podacima ustanovljeno je da se većinom mase trećih tela nalaze u opsegu od nula do dve mase Sunca. Kako bi se uporedili rezultati masa sa onima iz literature izračunate su i mase trećih tela za svih 172 sistema pod aproksimacijom da je masa svih dvojnih sistema dve mase Sunca. Zaključeno je da u tom slučaju dolazi do odstupanja sa rezultatima koji su dobijeni za sisteme čije su mase poznate. Pretpostavlja se da je uzrok ovome neodređenost korišćene aproksimacije.


Dinamička evolucija gasa u sudarima galaksija

Anđela Šaljić (2003)
učenica 3. razreda Devete beogradske gimnazije, Beograd

Mentorstvo: 
Stanislav Milošević, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Matija Dodović, student Elektrotehničkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

U ovom radu analizirano je kretanje gasa u različitim trenucima sudara dve spiralne galaksije. Glavni podsistemi spiralnih galaksija su centralni oval, disk i halo tamne materije, a uzeto je da se gas nalazi u disku.  Izvršene su numeričke simulacije u kojima su identične galaksije reprezentovane kao sistemi N-tela. Pre svakog sudara izvršena je simulacija izolovane galaksije da bi se proverila njena stabilnost. Prilikom sudara galaksija, gas ostaje vezan za disk pri skali od 0,8 milijardi godina. Utvrđeno je i da dodavanje malih količina gasa stabilnoj spiralnoj galaksiji utiče na stabilnost galaksije.


Simultano fitovanje krivih sjaja tranzita u više filtera na primeru tranzita egzoplanete Kepler-488 b

Nataša Radmilović (2002)
učenica 4. razreda Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", Novi Sad

Mentorstvo:
Dušan Vukadinović, Maks Plank Institut za istraživanje Sunčevog sistema, Getingen
Božidar Obradović, student Elektrotehničkog fakulteta, Beograd

U ovom radu su obrađeni fotometrijski snimci sistema Kepler-488 b, u B i V filteru. Za obradu snimaka korišćen je softver AstroImageJ (AIJ). Za fiksirane vrednosti ekscentriciteta, orbitalnog perioda i radijusa zvezde, pojedinačno su fitovane krive sjaja kroz ova dva filtera, iz koje su izračunati parametri tranzita: inklinacija, dužina velike poluose, radijus planete i koeficijenti za potamnjenje ka rubu. Pretpostavljeno je da se sjaj menja od centra ka rubu po linearnom zakonu. Krive sjaja su zatim fitovane simultano, uzimajući identične vrednosti za veliku poluosu i inklinaciju za obe krive sjaja. U zavisnosti od filtera, dobijene su različite vrednosti radijusa planete i koeficijenta zakona potamnjenja ka rubu. Vrednosti dobijene simultanim i pojedinačnim fitovanjem su međusobno upoređene, a zatim upoređene i sa vrednostima iz rada Morton (2016).


Rukovodioci: Stanislav Milošević, Damnjan Milić

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux