Geologija

Pojave minerala titanijuma u donjem toku reke Osaonice

Mihailo Bubera Goleš (2003)
učenik 4. razreda Gimnazije "Veljko Petrović", Sombor

Mentorstvo: 
Aleksa Vujinović, MSc Field Geologist, Dundee Precious Metal, Beograd

Srpsko kristalasto jezgro predstavlja geološki izuzetno složen teren, sa značajnim pojavama mineralnih sirovina. Reka Osaonica delom protiče kroz kristalasto jezgro, te je bila pogodan kandidat za šlihovsku prospekciju. Istraživanje je urađeno sa ciljem pronalaženja potencijalnih rudnih tela i njihovih sekundarnih oreola rasejavanja. Tokom istraživanja je konstatovana karakteristična asocijacija minerala sa visokom koncentracijom ilmenita (FeTiO3) i rutila (TiO2) (30-40%). Tolike koncentracije ukazuju na postojanje rudnog tela Fe-Ti-mineralizacije, nepoznatih proporcija. Sekundarni oreol rasejavanja rudnog tela je takođe nepoznatih proporcija, ali obuhvata celokupno istraživano područje. Na osnovu male koncentracije magnetita (Fe3O4) i hematita (Fe2O3) nije bilo moguće utvrditi postojanje oreola rasejavanja Fe-mineralizacije. Velike količine Ti-oksida ukazuju na potencijalnu ekonomsku isplativost eksploatacije istih na ovom području. Dalja istraživanja su potrebna da bi se utvrdila stvarna ekonomska isplativost eksploatacije.


Provera kvaliteta reke Topčider i predlog uvođenja mera zaštita radi poboljšanja kvaliteta reke

Lazar Krsmanović (2003)
učenik 2. razreda Geološke i hidrometeorološke škole "Milutin Milanković", Beograd

Mentorstvo: 
Aleksa Vizi, student osnovnih studija, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj istraživanja je bio da se stekne uvid u kvalitet reke Topčider kao i da se pronađu mogući izvori zagađenja. Uzorkovanje je izvršeno u februaru, junu i julu 2020. godine i uzeto je 5 uzoraka vode duž toka reke. Laboratorijski deo je odrađen u laboratoriji Geološke i hidrometeorološke škole „Milutin Milanković“ , Chemical Agrosave i Istraživačke stanice Petnica i određivan je sadržaj nitratnih, nitritnih, amonijačnih, fosfatnih, sulfatnih jona kolorimetrijskom metodom i sadržaj teških metala, gvožđe, mangan, olovo i cink atomskom apsorpcionom spektrofometrijom. Reka Topčider odgovara V klasi površinskih voda zbog nitritnih, amonijačnih, fosfatnih jona i ukupnog gvožđa. Zbog toga treba da se razmatra mogući uvod mera zaštita radi poboljšanja kvaliteta reke Topčider.


Procena vrednosti izvora Fruške gore GAM metodom

Nina Kustudić (2002) 
učenica 3. razreda, Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj", Novi Sad

Mentorstvo: 
Maša Vulović, student osnovnih studija, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dušica Lazić, student osnovnih studija, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Matija Zec, student osnovnih studija, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Fruška gora predstavlja područje od izuzetne prirodne i kulturne vrednosti i budući je nosilac regionalnog razvoja. Jačanje lokalnog ekonomskog razvoja planirano je, između ostalog, kroz aspekte zaštite i prezentacije prirodnih vrednosti i geonasleđa, kao i razvoja turizma. (Pejanović et al, 2011) Rad je napisan sa ciljem procene značaja posebne grupe prirodnih vrednosti planine, izvora. Metode korišćene u izradi rada su hemijska analiza vode i model procene lokaliteta (GAM). Hemijskom analizom vode je utvrđeno kako vode sa izvora Kozarica (1. stajna tačka) i Ubavac (2. stajna tačka) nisu pogodne za piće usled visoke hemijske potrošnje kiseonika (HPK), dok voda sa izvora Krušedol (4. stajna tačka) sadrži veću koncentraciju nitrata (NO3) od maksimalne dozvoljene koncentracije. Daljim istraživanjem utvrđeno je kako su izvori estetski većinski zadovoljavajući, dok su turističke vrednosti izvora niske. U budućnosti bi glavni fokus trebalo da bude na unapređivanju turističkih vrednosti,  i većoj implementaciji  izvora u sam turizam na planini.


Uticaj padavina na kvalitet vode Savskog jezera

Jovana Lončar (2003)
učenica 2. razreda Desete gimnazije "Mihajlo Pupin", Beograd

Mentorstvo:
Maša Vulović, student osnovnih studija, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksa Vizi, student osnovnih studija, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje kvaliteta vode Savskog jezera i da li je ona pogodna za kupanje u letnjoj sezoni, kao i da se stekne uvid u razliku u kvalitetu jezerske vode u toku kišnog perioda (jun) i u periodu bez kiše (septembar). Zadatak istraživanja bio je prikupljanje uzoraka vode iz jezera, sa pet stajnih tačaka, i odrađivanje laboratorijskih analiza radi određivanja njihovih fizičkih i hemijskih karakteristika. Takođe, utvrđen je mogući razlog veće koncentracije rastvorenog kiseonika i biološke potrošnje kiseonika u vodi u junu u odnosu na septembar. Istraživanje je izvedeno u junu i septembru 2020. godine. Uzorci vode su uzeti sa pet stajnih tačaka u junu (početak jezera, kraj jezera, sredina jezera, reni bunar, Taložnik), a u septembru nije uzorkovana samo voda iz reni bunara. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da uzorkovana voda pripada površinskim vodama četvrte klase, što znači da jezerska voda nije pogodna za kupanje. Mogući izvori zagađenja vode u reni bunarima su cevi kroz koje voda u bunarima protiče, kao i septičke jame i komunalne vode iz okolnih domaćinstava.


Poreklo hidrauličkih anomalija u gornjem slivu reke Kolubare

Jovana Radosavljević (2003)
učenica 3. razreda Gimnazije Paraćin, Paraćin

Mentorstvo:
Nikolina Ćirić, studentkinja osnovnih studija, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Istraživanje je izvedeno početkom septembra 2020. godine. Metoda kojom je istraživanje sprovedeno jeste geomorfološka analiza, osnovni postupak primenjene geomorfologije. Pojam geomorfološke analize podrazumeva primenu kompleksa metoda pri proučavanju procesa nastanka i evolucije relјefa, njegove zavisnosti od geološke građe, njegovih brojčanih parametara i savremenih procesa njegove izmene. Postupak određivanja parametara naziva se morfometrija, a najznačajniji parametar koji je određen jesu anomalije hidrauličkog gradijenta, koje ukazuju na moguću tektonsku aktivnost, dok su ostali parametri poput hidrauličkog gradijenta i kategorizacije vodotokova doprineli kompletnijoj analizi ovog područja.


Rukovodioci programa: Eleonora Nikšić, Radisav Golubović

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux