Biomedicina

Uticaj diltiazema na srčano razviće i parametre srčane funkcije

Aleksa Vučković (2001)
učenik 4. razreda Medicinske škole "Dr Milenko Hadžić", Niš

Mentorstvo:
Nikola Mitović, student pete godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Isidora Alempijević, studentkinja druge godine Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Marko Barić, student druge godine Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Diltiazem je jedinjenje iz grupe benzotiazepina koji inhibira influks jona kalcijuma u ​​srčane mišićne ćelije. Usled sve veće upotrebe i nadekvatne eliminacije diltiazem se, preko otpadnih voda, može naći u tekućim i stajaćim vodama u koje se iste izlivaju. U ovom radu ispitivan je njegov uticaj na srčano razviće i parametre srčane funkcije na embrionima zebrica (Danio rerio). Embrioni su izloženi različitim koncentracijama leka (0,001, 0,00075 i 0,0005 mg/L) i nakon 48h inkubacije pripremljeni su snimci za dalju sofversku obradu u ImageJ – u i Zembryo Analyser – u. Mereni su dijametri duže i kraće ose komore na kraju sistole i dijastole radi određivanja površine i zapremine komora, a parametri srčane funkcije dobijeni su naknadno izračunati. Vrednosti parametara srčanog razvića su smanjeni pod uticajem diltiazema što ukazuje na značaj kalcijumovih kanala u ranom embrionalnom periodu razvića zebrica. Vrednosti parametara kontraktilnosti smanjili su se kao direktna posledica smanjenja parametara srčanog razvića i intracelularnog kalcijuma.


Disocijacija hekoskinaze II putem promocije SIRT 3 smešom metilovanih derivata kvercetina

Marija Đukić (2001)
učenica 3. razreda Užičke gimnazije, Užice

Mentorstvo: 
Dragan Bajkanović, student master studija biohemije, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Milica Joksimović, master inženjer Tehološko-metalurškog fakultet Univerziteta u Beogradu

Ovaj rad bavi se ispitivanjem uticaja metilovanog derivata kvercetina na promociju Sirtuina 3, proteina koji vrši deacetilaciju ciklofilina D na voltažno zavisnim anjonskim porama, tim uzrukujući discosijaciju hekskinaze II sa površine membrane mitohondrija i inhibiciju glikolize kod ćelija adenokarcinoma pluća. Prvo je vršena sinteza metil kvecetina, i kao metilaciono sredstvo je korišćen metil jodid. Analiza dobjene supstance je rađena preko FTIR-a i HPLC-a i prikazana u vidu spektra i hromatograma. Ćelijske linije adenokarcinoma pluća (A549) su gajene u RPMI 1640 medijumu uz redovno pasažiranje i promenu medijuma. Ćelje su tretirane rastvorima kvercetin hidrata i smeše metilovanih derivata kvercetina 10 μM, 20 μM i 40 μM koncentracije. Viijabilitet ćelija je praćen MTT kolorimetrijskim esejem. Rezultati FTIR i HPLC analize su pokazali da je došlo do metilacije kvercetin hidrata i da je dobijena smeša metilovanih derivata kvercetina. Tretmanom ćelija smešom metilovanih derivata kvercetina zabeležen je povećan rast ćelija. Smatra se da je došlo do povećanja aktivnosti SIRT3 koje dalje dovelo do deacetilacije superoksid dismutaze i smanjenja nivoa reaktivih kiseoničnih vrsta. Pretpostavlja se da je to rezultovalo protektivnim i proproliferativnim dejstvom na ćelie..


Rukovodilac programa: Zorica Sofilj

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux