Astronomija

Analiza krive sjaja tranzita egzoplanete WASP – 12 b

Nataša Radmilović ()

Mentorstvo: 
Dušan Vukadinović
Božidar Obradović

U ovom radu su obrađeni fotometrijski snimci sistema WASP – 12 b, u V-filteru. Za obradu snimaka i fitovanje krive sjaja korišćen je softver AstroImageJ (AIJ). Za fiksirane vrednosti ekscentriciteta, orbitalnog perioda i radijusa zvezde, fitovana je kriva sjaja iz koje su izračunati parametri tranzita: inklinacija, dužina velike polu-ose, radijus planete i koeficijenti za potamnjenje ka rubu. Dobijene vrednosti parametara su upoređene sa vrednostima u radu Maciejewski (2011). Izračunati parametri su približno isti parametrima iz rada, dok je dobijena inklinacija veća od očekivane za 5.276 stepeni.


Određivanje parametara trećeg pratioca u eklipsno dvojnim sistemima

Aleksija Milošević ()
Vesna Milošević ()

Mentorstvo: 

U ovom radu su klasifikovani eklipsno dvojni sistemi zvezda na osnovu različitih faktora koji utiču na promenu njihovog orbitalnog perioda. Promena perioda može biti posledica postojanja trećeg pratioca (zvezde ili planete), ili protoka mase koji se javlja u tesno dvojnim sistemima. Analizom O-C (Observed – minus – Calculated) dijagrama tri eklipsno dvojna sistema AD And, XY UMa i KIC 5095269 uočena su tri različita trenda. Utvrđeno je da se u sistemu AD And nalazi zvezda minimalne mase od 1.97 ± 0.01𝑀⨀ na ekscentričnoj orbiti sa periodom 4595 ± 29 dana. Nasuprot tome, u sistemu XY UMa ustanovljeno je da dolazi do protoka mase jer je pored sinusnog primećen i kvadratni trend na O-C dijagramu. Postojanje linije jonizovanog magnezijuma (MgII) u spektru ovog sistema je još jedna potvrda da se radi o tesno dvojnom sistemu. Kod sistema KIC 5095269 je na osnovu masene granice između planete i braon patuljka zaključeno da dobijena masa od 7.39 ± 0.13 𝑀𝑗 odgovara planeti koja kruži oko ovog eklipsnog sistema.


Modeliranje interakcije i širenja galaktičkih civilizacija

Zlatan Vasović (2001)
učenik 4. razreda Gimnazije u Čačku, Čačak

Mentorstvo:
dr Branislav Vukotić, Astronomska opservatorija Beograd
Sanja Mihajlović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

U radu se ispituje uticaj sukoba i saradnje na razvoj života u galaksiji. Osnovna motivacija za to je mali broj istraživanja u astrobiologiji baziranih na društvenim aspektima života. Uvodi se pojam civilizacije za inteligentan život koji je dostigao visok stepen tehnološkog razvoja. Takode se uvode pojmovi strategija saradnje, sukoba i izolacije, koji se koriste da bi se opisala interakcija civilizacija i koji imaju određenu verovatnoću da se dogode. Razvijen je teorijski model koji uključuje društvene aspekte života u svemiru. Rezultati ukazuju na to da će za različite gustine naseljenosti svemira brzina razvoja civilizacija biti približno ista, kao i za različite verovatnoće saradnje i sukoba. U posebnom slučaju kada su verovatnoće saradnje i sukoba obe 50% nastaje određeno ravnotežno stanje. Broj civilizacija raste za vreme razvoja života, a zatim opada do dostizanja ravnoteže. Dalja primena ovog modela nije strogo ograničena na astronomiju, već je moguća u svim oblastima koje se bave kompleksnim sistemima, poput biologije, ekologije, sociologije i teorije igara.


Rukovodilac programa: Stanislav Milošević

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux