Geografija


Analiza antropogenog uticaja na Petničku pećinu u cilju potencijalne revitalizacije

Anđela Milošević (2001)
učenica 4. razreda Filološke gimnazije, Beograd

Mentorstvo:
dr Aleksandar Petrović, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Petnička pećina je najznačajnija pećina Valјevskog krasa i zbog svoje popularnosti je izložena negativnim antropogenim uticajima. Raniji pokušaji njenog uređivanja za turističke potrebe samo su pospešili  lјudsku aktivnost u pećini. Terenskim i kabinetskim radom je izvršena analiza pećine sa cilјem pravlјenja inventara antropogenih uticaja, koji će biti korišćen u svrhe potencijalne revitalizacije pećine, tačnije, uklanjanja svih negativnih uticaja. Nakon prikuplјanja podataka na terenu, na osnovu postojećeg plana pećine, izrađena je tematska karta. Na karti su obeleženi: mesta deponovanja otpada, grafita, starih instalacija, arheoloških sondi, sigurnosnog zida u Koncertnoj dvorani, staza i stepeništa, kao i zidovi pećine koji se koriste za sportsko-rekreativne aktivnosti. Predstavlјeni su načini na koje svaka od grupa utiče na izgled, stanje i celokupni utisak koji Petnička pećina pruža, kao i predlozi za moguće metode rešavanja svakog od problema.


Analiza prirodnih karakteristika savskog amfiteatra

Iva Maksimović (2001) 
učenica 3. razreda Pete beogradske gimnazije, Beograd;

Mentorstvo:
Nela Petronijević, master, Rudarsko-geološki fakultet, Univerziteta u Beogradu

U svom donjem toku reka Sava meandriranjem izgrađuje erozivne i akumulativne oblike, među kojima je i Savski amfiteatar u Beogradu. S obzirom na to da je lokalitet “bara Venecija” u okviru Savskog amfitetra predstavlјao najveću neizgrađenu površinu u centru Beograda, poznavanje njenih prirodnih uslova prethodi svakim većim planskim infrastrukturnim radovima.

U radu su analizirane geomorfološke i geološke karakteristike terena. Urađena je komparativna analiza starih i novih topografskih karata ovog dela Beograda. Korišćenjem podataka dobijenim iz geološkog stuba bušotine B-1, urađenim za potrebe izgradne projekta “Beograd na vodi”, izrađen je geološki profil terena. Analizirane su i hidrološke karakteristike ovog terena.

Rezultati izvršenih analiza ukuzauju, kako na nepovolјne karakteristike ovog terena, tako i na potencijale koji do sada nisu iskorišćeni.


Pakljanski prozorac

Tamara Hasković (2002)
učenica 2. razreda Treće beogradske gimnazije, Beograd

Mentorstvo:
dr Aleksandar Petrović, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prozorci su geomorfološki oblici koji se redje pojavljuju u prirodi. Nastaju mehaničkim razoravanjem stena na planinskim stranama, grebenima i rtovima. Istraživani prozorac se nalazi u zapadnoj Srbiji, oko 8km vazdušnom linijom zapadno od Valjeva. Ovaj geomorfološki lokalitet do sada nije bio opisan u literaturi. Lociran je na desnoj dolinskoj strani reke Jablanice na 290m nadmorske visine. Prozorac je izgradjen u krečnjačkoj breči srednje jurske starosti. Otvor prozorca ima visinu 8,22m i širinu 15m, a debljina stuba iznosi 7m. Ime je dobio po kraškom izvoru Paklje iznad koga se nalazi.

Glavnu metodu istraživanja predstavljao je terenski rad. Položaj je utvrdjen GPS lociranjem. Na osnovu terenskog skiciranja, morfometrijskih i geoloških merenja izradjena je geomorfološka skica okoline prozorca. U radu su opisane njegove morfološke i morfometrijske karakteristike.


Uticaj temperature vazduha i količine padavina na aridnost zemlјišta Valјevskog okruga u periodu od 1967. do 2017.

Petar Marčetić (2000)
učenik 4. razreda Gimnazije "Mitrovačka gimnazija", Sremska Mitrovica

Mentorstvo:
Elena Tadić, studentkinja osnovnih studija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Indeks aridnosti za neku oblast pokazuje suvoću zemlјištlјa preko količine padavina i temperature vazduha. Računanje indeksa aridnosti Valјevskog okruga urađeno je sa cilјem da se analizira promena indeksa aridnosti kroz godine, kao i promena indeksa kroz sezone i mesece u godini. U radu je korišćena De Martoneova formula za godišnji indeks aridnosti, kao i modifikovana De Martoneova formula za mesečne vrednosti. Promena indeksa aridnosti posmatrana je u periodu od 1967. do 2017. godine a podaci su uzeti sa meteorološke stanice u Valјevu. Nakon izračunavanja indeksa  i grafikona primećena je varijacija indeksa aridnosti kroz godine kao i na mesečnom nivou. Srednji indeks aridnosti za ovaj period pokazao je da je klima u ovom kraju vrlo humidna i pogodna za život.


Rukovodilac programa: dr Aleksandar Petrović

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux