PROGRAM KONFERENCIJE

Četvrtak, 29.11.2018.

12:30 Dobrodošlica i smeštaj učesnika

14:00 Ručak

16:00 Svečano otvaranje

18:00 Probne sesije

20:00 Večera

21:00 Slobodno vreme

Petak, 30.11.2018.

09:00 Doručak

10:00 Sesija 1:


 1. Uroš Marković i Aleksa Vizi: Analiza promene kvaliteta vode reke Gradac - prirodnog dobra
 2. Jovan Baljak: Voltametrijska metoda za određivanje kvercetina pomoću elektrode modifikovane PANI polimerom
 3. Maria Sara Fraser i Pavle Trifunović: Autovanje kao obred prelaza - lični doživljaji adolescenata
 4. Nemanja Milanović: Ekstrakcija melodije iz polifonih zvučnih izvora
 5. Mihailo Vujić: Fauna nekrofagnih muva familije Sarcophagidae (Diptera) okoline Petnice
 6. Maša Brkić, Sanja Milosavljević i Jovan Nikolić: Geofizička istraživanja u okviru porte crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Petnici
 7. Aleksandar Jokić: Ispitivanje uticaja diltiazema i nifedipina na embriogenezu, srčani rad i antioksidativne enzime zebrica (Danio rerio)
 8. Nina Jakovljević i Stefan Bukurović: Ispitivanje Weissenberg efekta u njutnovskim fluidima
 9. Tanja Gavrić i Dragan Marković: Periodične orbite i Štefan konstruktibilnost
 10. Anđela Bogdanović i Marko Polić: Simulacija i poređenje modela automobila
 11. Mihajlo Micić: Uticaj negativnih emocija na moralno odlučivanje
 12. Kosta Jevtić i Stefan Ivanović: Automatizovana identifikacija prefiksa na imenicama srpskog jezika zasnovana na pravilima
 13. Anđela Petrović: Uticaj inhibicije Rag GTP – aza gliciretinskom kiselinom na mTORC1 u MG ćelijskoj liniji humanog osteosarkoma i CRL2066 ćelisjkoj liniji kancera pluća

12:00 Sesija 2:

 1. Dajana Osmani: Adolescentsko shvatanje onlajn prijateljstava i povezanost vršnjačke afektivne vezanosti sa motivima za njihovo formiranje
 2. Sara Barać: Konceptualizacija somatizma glava i nekih njenih delova u frazeologizmima srpskog jezika
 3. Andrijana Miković i Ivan Čejić: Detekcija govornog signala očitavanjem vibracija staklene površine
 4. Teodora Savić: Gljive Fomes fomentarius i Trametes versicolor kao producenti ligninolitičkih enzima u toku čvrste kultivacije na ječmenoj slami
 5. Nina Zdravković i Milica Urošević: Evolucija populacije koja igra kooperativne igre
 6. Nikola Savić i Luka Jevtović: Analiza stabilnosti rotirajućih haloa ultra-lake aksionske materije
 7. Pavle Jovanović: Kvalitet vode reke Dunav i podzemnih voda na teritoriji grada Novog Sada
 8. Maša Bogojević i Anastasija Brančić: Mogućnosti primene tipološko-funkcionalnih analiza na različitim tipovima lonaca u okviru objekata 1 i 5 sa lokaliteta Jerinin grad-Brangović
 9. Matija Stanković: Poređenje strategija za igru Jamb
 10. Damjan Čubraković: Primena kopolimera divinilbenzena i 2-akrilamido-2-metil-1-propansulfonske kiseline kao kiselog katalizatora u reakciji protekcije alkohola
 11. Milena Mićić i Jelena Marinković: Regulacija proizvodnje vetrogeneratora u sopstvenoj mreži
 12. Milica Damnjanović i Natalija Jojić: Uticaj indukovane anksioznosti na efikasnost radne memorije i organske funkcije
 13. Marko Barić: Povećanje membranske permeabilnosti uzrokovane timolom povećava osetljivost E. coli na aminoglikozide

14:00 Ručak

16:00 Sesija 3:

 1. Nikola Petreski i Mihailo Radojević: Analiza i razvoj modela konačnih dipolnih heliksa
 2. Zlatan Vasović i Maja Stošić: Simuliranje kretanja grupe pešaka pod usmerenjem vođe
 3. Simonida Tubić i Lazar Kristić: Utvrđivanje toksičnosti i genotoksičnosti efluenta sa deponije grada Valjeva i ispitivanje potencijala za primenu biljnog materijala u prečišćavanju otpadnih voda
 4. Marija Brašanac: Konstrukcija „pozera“ kao Drugog u metal zajednici u Beogradu
 5. Nađa Držaić: Kvalitet vode kanala Dunav-Tisa-Dunav na području Odžaka
 6. Igor Topalović: Nove diazo boje na bazi barbiturne kiseline i njihov solvatohromizam
 7. Nikola Aničić: Analiza dugoročne promene učestalosti sudara planetezimala i planeta u sistemu TRAPPIST-1
 8. Marko Vukčević: Slika SSSR-a u propagandi zaraćenih strana na prostoru Podgoričkog sreza 1941–1945
 9. Branislav Belotić: Strukturno tektonska analiza područja u slivu Bukovske reke
 10. Vladimir Lunić: Upoređivanje tačnosti metoda K najbližih komšija i neuronske mreže na prepoznavanje cifara
 11. Milica Manojlović: Uticaj povezanosti značenja višeznačnih reči na njihovo pamćenje
 12. Andrej Jakovljević i Bogdan Raonić: Ispitivanje osobina spin-ice materijala

18:00 Sesija 4: Regionalna sesija

 1. Karlo Baljak: Zašto je jesen tako raznobojna? Svijet pigmenata i boja u prirodi
 2. Leona Biloš Kovačić i Leon Lenuzzi Šuper: Drosophila melanogaster kao model organizam za definiranje genetičke osnove biološkog oscilatora
 3. Vito Menjak: Bakterije, pazite se, fagovi započinju lov!
 4. Lucija Tomić: Utjecaj kofeina na korijene luka (Allium cepa)
 5. Marta Paladin: ?
 6. Mila Grgurić: Biodizel
 7. Vedrana Stantić: Pripremite se za polijetanje
 8. Damian Ivanić i Andrija Radica: Višnjan Observatory Near Earth Object Follow-up II
 9. Marta Novak: Tajna krvi: istraživanje mehanizma prijenosa kisika

20:00 Večera

21:00 Tribina: Budućnost je sada

Subota, 01.12.2018.

09:00 Doručak

10:00 Sesija 5:

 1. Anastasija Stojanović i Nemanja Pavlović: Eksperimentalno ispitivanje tragova upotrebe na koštanim šilima
 2. Luka Velimirov i Sofija Banjanin: Implementacija i optimizacija modela bakterijske konjugacije zasnovanog na ćelijskom automatu - TALOS
 3. Luka Jovičić: Kako se piše ironija: uloga valence emotikona i emodžija u proceni ironičnosti i jasnoće rečenice
 4. Diana Sekulić i Tijana Aleksić: Klasifikacija raka analizom mikronizova
 5. Marija Krstić i Dunja Prokić: In silico poređenje efekata različitih nanočestica u Ožeovoj radioterapiji
 6. Vinka Dakić: Određivanje parametara globularnog jata M92 pomoću funkcije luminoznosti
 7. Milica Rajković: Psiholingvistički osvrt na strategije parsiranja relativnih klauza kod izvornih govornika srpskog jezika
 8. Petar Kujučev: Sinteza p-ksilena iz 2,5-dimetilfurana i akrilne kiseline pomoću Luisovih kiselina
 9. Milan Milenković: Uloga privrednih komora u ekonomiji Leskovačkog sreza 1945–1962
 10. Natalija Jojić i Milica Damnjanović: Uticaj nespavanja na fiziološke, emotivne i kognitivne sposobnosti polaznika ISP Petnica
 11. Ana Petrović i Milica Maksimović: Verovatnoća pogotka pri pogrešnoj primeni teoreme
 12. Sara Dvornić: Zajedničko naše, različiti mi: etnička identifikacija pripadnica srpske zajednice u posleratnoj Baranji

12:00 Sesija 6:

 1. Ivana Miličić i Una Lazić: Uticaj vizuelne perspektive posmatrača na indukovanje lažnih sećanja
 2. Todor Antić i Mateja Stevanović: Ikonografska analiza predstava pauna na rimskom novcu
 3. Pavle Ignjatović: Radničko samoupravljanje u Valjevskoj pivari 1950–1971
 4. Filip Koldžić: Sinteza i modifikovanje površinskog naelektrisanja nanočestica TiO2 i ispitivanje njihovog dejstva na fotokatalitičku degradaciju katjonske i anjonske boje
 5. Marija Stefanović: Ispitivanje toksičnosti i teratogenosti metilparabena i natrijum-benzoata na modelu embriona zebrica (Danio rerio)
 6. Vuk Gordić: Uticaj hroničnog tretmana niskim dozama bisfenola A (BPA) na endotelne ćelije krvnih sudova na modelu humane ćelijske linije EA.hy926
 7. Aleksa Račić i Aleksa Stefanović: Konstrukcija i ispitivnje karakteristika 3d skenera
 8. Predrag Despotović i Matija Dodović: Mogući scenario nastanka Velikog južnog toka
 9. Luka Bulaja: Mapiranje elektronske temperature i elektronske koncentracije centra Orionove magline upotrebom spektroskopije integralnog polja
 10. Nikola Ružić i Filip Miljević: Numerička simulacija i optimizacija "Tuned mass dampener" sistema
 11. Kristina Vukosavljević: Ispitivanje uticaja magnetnog polja na kapljicu ferofluida
 12. Jovana Dinić: Ispitivanje migracije plastifikatora bis(2-etilheksil)-adipata iz polivinil-hloridne folije (PVC) u sireve

14:00 Ručak

16:00 Predavanje: Nauka u biznisu - od ideje do velike kompanije (Nikola Božinović)

18:00 Sesija 7:

 1. Danilo Ristić: Analiza verovatnoće nastanka polar-ring galaksija, kao posledica malog sudara, poređenjem sa podacima projekta Ilustris
 2. Branko Beronja: Javno zdravlje i stanje u zdravstvu na teritoriji Somborskog sreza 1944–1961
 3. Matija Lazarević: Pioniri posle Tita: identifikacija kao emancipatorni otpor kod mladih Jugoslovena
 4. Mihailo Grbić i Filip Parag: Protočna FPGA arhitektura za filtriranje slike linearnim i adaptivnim medijanskim filtrom
 5. Dušica Lazić i Maša Vulović: Uticaj biodiverziteta Petničkog jezera na promenu kvaliteta vode potoka Pocibrava
 6. Ana Graovac i Kristina Petrović: Procena ekološkog statusa Petničke akumulacije na osnovu LHS protokola i faune dna
 7. Stefan Ugrinov: Dobijanje sorbenata sa potencijalnom primenom u ekstrakciji diosgenina pomoću čvrste faze
 8. Srđan Radović i Valentina Njaradi: Praćenje šake korišćenjem dubinske kamere
 9. Nevena Grozdanovski: Šta nam deca govore: bullying iz ugla učenika i učenica prvog razreda osnovne škole
 10. Katarina Vrhovac: Uticaj smera rotacije spiralnih galaksija pri sudaru na formiranje eliptične galaksije
 11. Marina Vasiljević: Kristalografske grupe i popločavanje
 12. Sofija Miljković: Fenomen kreiranja konusnog oblika na vrhu zaleđenih kapljica rastvora alkohola

20:00 Večera

21:00 Sesija 8: Dizajn sesija